تقویم آموزشی ویژه کلاس های ترمیک تابستان به زودی از صفحه تقویم آموزشی در دسترس قرار خواهد گرفت